Services 2018-01-09T16:05:06+00:00

Транспорт и Логистика

Вршиме транспортни услуги во земјава и странство со целосна логистичка подршка и организација.

Со постојаното следење и инвестирање во новите трендови, понудата на нашите производи и услуги е секогаш на врвно ниво, кое гарантира лојалност од страна на клиентите и во иднина. Транспарентните контакти и взаемниот интерес, како и добрите трговски искуства, се основа за создавање на доверливи односи со сите наши сегашни и идни клиенти.

 • Транспорт – Навремена и безбедна достава.

 • Логистика – Целосна подршка.

 • Стратегија – Чекор по чекор до целта.

 • Организација – Организирано работење на врвно ниво.

 • Оперативност – Ефикасни и ефективни методи за постигнување на најдобриот и најбрз резултат.

Сметководствени Услуги

Нудиме бројни услуги од областа на сметководството и усогласување на даночните прописи и законски регулативи.
Гледајте на нас како Ваш сметководствен и финансиски партнер, а со нашето долгогодишно искуство и стручност во оваа област, Вие со сигурност добивате гаранција за исполнувње на сите законски одговорности и обврски.

 • Сметководство – Сметководствено и книговодствено работење.

 • Даночни прописи – Прецизно дефинирање на законите од даночнаа политика.

 • Законска регулатива – Преглед и усогласување со законските прописи.

 • Финансии – Финансиски анализи и работење.

Менаџмент и Консалтинг

Во областа на корпоративното работење и организационата поставеност, Ви стоиме на располагање при креирањето на најдобрата политика на управување.

Ние обезбедуваме целосни, реални и спроведливи решенија во сите нивоа на менаџерско управување, менаџмент на човечки ресурси, менаџмент на промени, анализи врз база на организациска поставеност, имплементација и раководење со програми и проекти, мониторинг и евалуација на процеси, како и, консултантски услуги во областа на финансиите, анализа на пазарот, стечајни и други финансиски постапки.

 • Менаџмент – Менаџирање со луѓе и ресурси.

 • Консалтинг – Консултантски услуги и подршка.

 • Детални анализи во делот на финансиите, конкуренцијата, пазарот…

 • Управување – Раководство и управување преку имплементација стандарди при работењето.

 • Резулати – Мониторинг и евалуација на резултатите при пработењето.

Recent Posts

Contact Info

9876 West Green Street

Phone: 1-800-987-6543

Mobile: 1-800-345-6789

Web: Avada WP Theme